مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک

در حال حاضر، مهلت ثبت نام در پروژه‌های پژوهشی دایا زیست فناوران به پایان رسید. بعد از شروع ثبت نام در دور جدید، فرم ارسال مشخصات در این صفحه فعال خواهد شد.