دایاپلاسم

پادکست های دایا زیست فناوران با نام دایاپلاسم منتشر می شوند. محوریت اصلی این پادکست ها موضوعات علمی مرتبط با علوم نوین مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، بیوانفورماتیک و علوم زیستی و پزشکی می باشد. هر هفته منتظر قسمت جدید دایاپلاسم باشید.